Regulamin i mapa parku

Miejsce to zostało odtworzone po wielu latach przez Federację Zielonych „GAJA”, wysiłkiem szeregu instytucji i osób. Wiele z nich pracowało społecznie lub angażowało się ponad zwykłe, urzędowe powinności. Dla bardzo wielu osób to miejsce ma wartość szczególną. Park jest obiektem zabytkowym, z ważnymi przyrodniczo siedliskami roślin. Prosimy, uszanuj to, pomóż nam troszczyć się o niego i stosuj się do poniższego regulaminu.

Regulamin korzystania z zabytkowego parku naturalistyczno-krajobrazowego „Dolina Miłości”

1. Teren parku służy do wypoczynku, rekreacji i edukacji przyrodniczej, a korzystanie z niego jest bezpłatne.
2. Po terenie parku poruszać można się jedynie wyznaczonymi ścieżkami.
3. Na obszarze parku obowiązuje zakaz:
a. niszczenia i uszkadzania roślin i grzybów,
b. zabijania, płoszenia i chwytania dziko żyjących zwierząt, niszczenia ich gniazd i nor oraz mrowisk,
c. zaśmiecania terenu parku, zanieczyszczania gleby i wód,
d. rozkopywania gruntu oraz rozgarniania i zbierania ściółki,
e. palenia ognisk, rozpalania grilla oraz posługiwania się ogniem otwartym i stosowania środków pirotechnicznych,
f. biwakowania i organizowania imprez bez zgody Zarządcy parku,
g. niszczenia infrastruktury turystycznej i technicznej oraz znaków i tablic,
h. wprowadzania psów bez smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne – bez smyczy i kagańca,
i. wjeżdżania na teren parku pojazdem silnikowym, zaprzęgowym, motorowerem,
j. pozyskiwania drewna i innego materiału w dowolnym celu,
k. spożywania napojów alkoholowych i innych używek oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
l. przebywania w parku w czasie występowania niekorzystnych warunków pogodowych, m.in. silnych wiatrów i burz,
m. wchodzenia i kąpieli w stawach oraz łowienia ryb,
n. hałasowania, używania sprzętu nagłaśniającego oraz sygnałów dźwiękowych i innych zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo pozostałych użytkowników parku.
4. Ze ścieżek oraz urządzeń turystycznych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia, mogą przebywać na terenie parku wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna ponoszącego pełną odpowiedzialność za małoletniego.
6. Każda osoba, która zauważyła ogień w parku ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Punktu Alarmowo -Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Chojna – tel. kom. +48 607 855 918 lub Państwowej Straży Pożarnej – tel. 112 lub 998.
7. Zarządca parku przestrzega przed zagrożeniami, których źródłem na terenie parku są zmienne, niekorzystne warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, utrata orientacji w terenie, przeszkody powstałe w sposób naturalny (stare i zamierające drzewa, złomy, wywroty, konary złamane okiścią, drzewa ścięte przez bobry), dzikie zwierzęta, które mogą być przyczyną użądleń, ukąszeń i chorób zakaźnych, roślinność (pyłki kwiatowe, kolce i ciernie), nierównomierna szerokość ścieżek, nieodśnieżanie ścieżek oraz nieusuwanie z nich liści, a także prowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich.
8. Użytkownicy parku korzystają z niego na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody – Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania z parku oraz za szkody powstałe wskutek działania czynników naturalnych.
9. Za rzeczy pozostawione na terenie parku jego Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
10. Wszelkie zauważone nieprawidłowości, uszkodzenia infrastruktury, zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo odwiedzających park należy bezzwłocznie zgłaszać jego Zarządcy.
11. Każda osoba korzystająca z terenu parku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Uwaga, może być ślisko! Nie grabimy liści. Nie odśnieżamy alejek. Nie usuwamy gałęzi. „Dolina Miłości” to park naturalistyczno-krajobrazowy – chronimy jej zasoby przyrodnicze.

Życzymy wspaniałych doznań w czasie spaceru!
Stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”